De verdiepende cursus Stikstof in de landbouw is specifiek gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij. Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden (met name praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen) voor het eigen bedrijf.

Wil je meer weten over de verdiepingscursus of ben je benieuwd waar jij je kunt aanmelden? Kijk dan op een van de websites van de betrokken opleidingsinstellingen:Al aangemeld?

Ben jij al aangemeld voor de verdiepingscurus Stikstof in de landbouw? Ga dan direct naar de omgeving met het online cursusmateriaal. Vergeet niet in te loggen.
Inhoud van de verdiepingscursus

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

De inhoud van de cursus richt zich op praktische handvaten en verdienmodellen voor het eigen bedrijf. De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Inzicht in de stikstofkringloop van de eigen sector en van andere sectoren

  • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau

  • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof

  • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing in het eigen bedrijf

  • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie

  • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement


Opzet van de cursus

Online modules

Voor de melkveehouderij zijn online theorie-modules ontwikkeld over: voeding, bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat je deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd hebt. 

Tevens is ons dringende advies om voorafgaand aan de verdiepende stikstofcursus deel te hebben genomen aan de masterclass stikstof in de landbouw. Bekijk onze pagina Masterclass stikstof in de landbouw voor informatie en toegang tot de masterclass.

Online bijeenkomsten

Na de theorie-modules vindt er viermaal een online bijeenkomst van +/- 2,5 uur plaats in groepjes van maximaal acht cursisten onder leiding van docenten. Tijdens deze overleggen worden de theorie-modules besproken en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor het eigen bedrijf. Je kiest 3 van de 4 inhoudelijke onderwerpen. De vierde bijeenkomst gaat over verdienmodellen. Om de bijeenkomsten optimaal te benutten vragen we van iedere cursist dat hij/zij de bijbehorende theoriemodule bestudeerd heeft en de voorbereidende opdracht heeft gemaakt. Hierbij moet je denken aan het vooraf aanleveren van jouw vraagstuk(ken) zodat we in de bijeenkomst met jouw eigen casus aan de slag kunnen gaan.