Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De cursus Bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op bedrijfsadviseurs in de agrarische sector. Het doel van de cursus Bedrijfscoach Stikstof is bedrijfsadviseurs inzicht geven in de verschillende handelingsperspectieven ten aanzien van stikstofreductie op bedrijfsniveau.

Wilt u meer weten over de cursus bedrijfscoach stikstof Bedrijfscoach Stikstof of bent u benieuwd waar u zich kunt aanmelden? Kijk dan op een van de websites van de betrokken opleidingsinstellingen:


Scroll ImageMap
viewSize200.0
makeResponsivetrue
imgWidth397.0
areasData{"areas":[{"shapeType":"rect","coords":"0,0,397.78,119.44","title":"","linkTarget":"_blank","externalLink":"https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/opleiding-bedrijfscoach-stikstof"}]}
imgRelativeHAS.png
pageReferences
imgHeight119.0
alwaysHighlightfalse
dataModelVersion3

Scroll ImageMap
viewSize200.0
makeResponsivetrue
imgWidth398.0
areasData{"areas":[{"shapeType":"rect","coords":"0,0,398.33,119.44","title":"","linkTarget":"_blank","externalLink":"https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/cursussen/opleiding-bedrijfscoach-stikstof"}]}
imgRelativeAeres.png
pageReferences
imgHeight119.0
alwaysHighlightfalse
dataModelVersion3

Scroll ImageMap
viewSize200.0
makeResponsivetrue
imgWidth397.0
areasData{"areas":[{"shapeType":"rect","coords":"0,0,397,119","title":"","linkTarget":"_blank","externalLink":"https://www.wur.nl/nl/show/Opleiding-bedrijfscoach-stikstof.htm"}]}
imgRelativeWUR.png
pageReferences
imgHeight119.0
alwaysHighlightfalse
dataModelVersion3

Al aangemeld?

Ben jij al aangemeld voor de cursus Bedrijfscoach Stikstof in de landbouw? Ga dan direct naar de omgeving met het online cursusmateriaal. Vergeet niet in te loggen.


Scroll ImageMap
viewSize200.0
makeResponsivetrue
imgWidth400.0
areasData{"areas":[{"shapeType":"rect","coords":"0,0,400,120","title":"","linkTarget":"_self","externalLink":"https://cursus.groenkennisnet.nl/display/DBSIDL"}]}
imgRelativeNaarhetcursusmateriaal.png
pageReferences
imgHeight120.0
alwaysHighlightfalse
dataModelVersion3


Inhoud van de cursus

De cursus Bedrijfscoach Stikstof is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie met als doel om de agrarisch ondernemers handelingsmogelijkheden te adviseren.

De opleiding is een mix van kennis en vaardigheden. De cursus bestaat uit 8 dagdelen: 7 dagdelen lessen en het laatste dagdeel is het examen.

Opzet van de cursus

Online modules

Als voorbereiding op de cursus zijn er online theoriemodules ontwikkeld over: voeding, bodem, mest en mestaanwending, stal en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven. De modules worden online beschikbaar gesteld na aanmelding. Het is de bedoeling dat u deze voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeerd heeft. 

Vorm van de cursus

In verband met COVID-19 zullen vinden tot nader orde alle dagdelen cursus Bedrijfscoach Stikstof online plaatsvindenplaats.

Bijeenkomsten

In 7 bijeenkomsten van 4 uur leert u op wat voor manieren stikstofreductie kan plaatsvinden op agrarische bedrijven, globaal berekenen maken van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement bij de stikstofreducerende maatregelen. Ook leert u welke nieuwe verdienmodellen agrariërs kunnen toepassen. U leert situationeel adviseren en voor een specifiek bedrijf praktische handelingsperspectieven te formuleren en deze mondeling en schriftelijk te adviseren aan de ondernemer.
In de achtste bijeenkomst vindt een examen plaats.

De leerdoelen van deze cursus zijn:

  • Kan de N-kringloop voor de eigen sector in begrijpelijke taal uitleggen en heeft inzicht in de N-kringloop van andere sectorenKan de N-problematiek integraal benaderen op sector-, regionaal en bedrijfsniveau en deze in begrijpelijke taal uitleggen
  • Kan de meest recente wet- en regelgeving t.a.v. stikstofproblematiek theoretisch uitleggen en vertalen in begrijpelijke taal
  • Kan praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, voer, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) uitleggen die invloed hebben op stikstofreductie Heeft inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
  • Kan handelingsperspectieven adviseren aan een agrarisch ondernemer en deze aan te zetten motiveren tot verandering. Draagvlak en eigenaarschap realiseren is hierbij essentieel;
  • Kan de agrariër motiveren voorgestelde emissiereducerende maatregelen te gaan uitvoeren Kan een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioriteiten vermeld staan voor de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning. In het plan staan voldoende concrete praktische en passende handelingsmogelijkheden voor de specifieke ondernemer; Kan een stikstofadviesrapport (waarin800px stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven voor een individueel bedrijf en het gesprek met de ondernemer hierover voeren en de daarin gemaakte keuzes onderbouwen.